ช่วยเหลือนักพัฒนา
ช่วยเหลือนักพัฒนา
API (Application Programming Interface) เป็นบริการหรือช่องทางที่ใช้เชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย มีหลักการการทำงานง่ายๆ คือ Client (Application ต่างๆ) ส่งคำสั่งร้องขอไปยัง API เมื่อได้รับข้อมูลแล้ว API จะนำข้อมูลนั้นไปประมวลผล และส่งข้อมูลที่ได้กลับไปฝั่ง Client
จากความหมายของ API ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น คำว่า Open API นั้นหมายถึง บริการที่มีการเปิดให้ใช้สาธารณะ สามารถให้เหล่านักพัฒนาสามารถเชื่อมต่อได้ทันที อีกทั้งยังสามารถรองรับการพัฒนาได้หลากหลายภาษาอีกด้วย